logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci

Kontaktní informace

Chaloupkova 3, 612 00 Brno - Kr. Pole
tel.: 515 919 666
mobil: 774 715 101 (vedoucí)
e-mail: info@tyflocentrumbrno.cz
vedoucí centra: Mgr. Martin Vrána, vrana@tyflocentrumbrno.cz

Další kontakty na pracovníky Centra sociální rehabilitace a technické pomoci.


Počítače se od první poloviny 90. let 20. století stávají nedílnou součástí života těžce zrakově postižených lidí. Umožňují jim číst, psát, komunikovat, vyhledávat, zaznamenávat a zpracovávat informace, bavit se. Počítač jako kompenzační pomůcka je natolik jiná než všechny ostatní pomůcky pro zrakově postižené, že vznikl nový obor – Tyflotechnika.

Jestliže před mnoha lety bylo Braillovo písmo vstupenkou do vzdělávacího procesu, pak zpřístupnění obsluhy počítače pro nevidomé lidi bylo vstupenkou do informační společnosti. Využívání informačních a komunikačních technologií těžce zrakově postiženými se neobejde bez pomoci a proto nabízíme řadu služeb, které jsme začali poskytovat na základě poptávky.

Poskytované služby

Sociální rehabilitace ale nejsou jen technicky zaměřené činnosti, ale také další praktické kurzy, které klientům nabízíme:

Další služby


O službách poskytovaných Centrem sociální rehabilitace a technické pomoci podrobně

 1. Odborně technické poradenství: individuální testování vhodnosti a optimalizace výběru pomůcek na bázi osobního počítače pro zpřístupnění a zpracování textových informací pro těžce zrakově postižené občany, kteří žádají o příspěvek na pořízení pomůcky dle vyhlášky MPSV ČR 182/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně vystavení příslušného doporučení pro sociální referát obecních úřadů s rozšířenou působností v Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysočina;

  Poradna PC pomůcek

  • Poradenské dny v Brně: každý čtvrtek od 13:00 do 17:00, je vhodné se dopředu objednat;
  • Školení obsluhy náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC, získávaných dle vyhlášky 182/91 Sb., pokud toto bude nezbytně nutné pro žadatele a vyplyne to z individuálního posouzení.
  • Pořádání regionálních seminářů, jejichž prostřednictvím jsou pracovníci sociálních referátů jednotlivých okresních úřadů seznamováni s novými pomůckami případně výrobci objevujícími se na trhu;
  • Poskytování individuálních konzultací uživatelům pomůcek i externím zájemcům, zejména těm, kdo se podílejí na financování jejich nákupu (úředníci příslušných referátů sociálních věcí).
  • Technická podpora klientům, kteří vlastní kompenzační pomůcku na bázi osobního počítače.

V rámci těchto služeb provádíme následující činnosti

 1. vyhledávání a vytipovávání vhodných kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké občany na základě prováděného průzkumu trhu i požadavků a potřeb těchto občanů;
 2. testování vhodnosti kompenzačních pomůcek včetně tvorby metodik pro testování, zaškolování a užívání;
 3. základní zaškolování uživatelů v dovednostech nutných pro práci s náročnými PC pomůckami, zejména v oblasti nácviku obsluhy klávesnice, rozcvičování hmatu pro čtení z braillských displejů a nácvik sluchové analýzy informací poskytovaných akustickými výstupy;
 4. shromažďování a vzájemná výměna informací mezi obdobně zaměřenými středisky a jinými odbornými institucemi (zdravotní pojišťovny, školy, SPC atd.);
 5. osvětová a informační činnost vůči odborné i laické veřejnosti (účast na výstavách, rekondičních pobytech a dalších akcích pro nevidomé a slabozraké občany);
 6. krátkodobé zapůjčování vybraných pomůcek těm jejich uživatelům, jejichž pomůcka je porouchána a tato situace klientovi brání v řádném studiu či výkonu práce v zaměstnání;
 7. správa fondu zapůjčovaných pomůcek, včetně jejich redistribuce a zajišťování oprav nezaviněných poruch.

Naše činnost vede k

 1. odstraňování a zmírňování jednoho z nejtěžších důsledků zrakového postižení - nedostupnost textových informací a nemožnost s nimi efektivně pracovat pro občany s těžkým zrakovým postižením; a to napomáháním k získání a následným nácvikem obsluhy optimální pomůcky, která jim usnadní jejich vzdělávání, pracovní uplatnění i rozšiřování obecného rozhledu;
 2. zvyšování efektivity státem vynakládaných prostředků, které jsou poskytovány nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům sociálními referáty okresních úřadů ve formě příspěvku na pořízení kompenzační pomůcky ve smyslu vyhlášky 182/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Speciální software a hardware

V našich učebnách jsou nainstalovány nejnovější verze speciálních i běžných programů, kterými jsou kompenzační pomůcky vybavovány.

odečítače obrazovky:
JAWS, WinMonitor, Window Eyes, NVDA, SuperNova Screen Reader
hlasové syntézy:
HLAS, WinTalker Voice, Real Speak SOLO s českým hlasem Zuzana, Infovox Desktop s českým hlasem Eliška
OCR programy:
FineReader
softwarové lupy:
ZoomText, MAGic, SuperNova Access Suite
skenerové lupy:
Bizon, ZoomView, Magna Vista, VIEWdio
speciální softwarové komplety:
WinMenu, Asistent
další software, jehož obsluhu učíme:
MS Word, MS Excel, Total Commander, AVG...

V našich učebnách se také můžete setkat s těmito speciálními hardwarovými zařízeními:

braillské řádky:
Focus 40, PAC Mate 40 PDB, Alva Delphi 440, Alva BC640
braillská tiskárna:
Index Everest 4x4 Pro
elektronické zápisníky:
Aria, GIN, PAC Mate
ozvučené mobilní telefony:
Nokia E52, Nokia E60, Nokia 6120
braillská klávesnice:
Easy Link
další hardware:
fuser

Další činnosti

Pro těžce zrakově postižené - Digitalizace a tiskové služby:

 1. převod běžně tištěných textů (tzv. černotisku) podle přání klienta do digitální podoby tak, aby jeho ekvivalent mohl být klientovi předán na disketě v jím požadovaném formátu nebo vytištění textu ve zvětšeném tisku nebo ve slepeckém bodovém písmu;
 2. provádění korektur digitalizovaných textů podle požadavků klientů;
 3. získávání digitalizovaných textů z nakladatelství podle požadavků klientů;
 4. spolupráce s Knihovnou digitalizovaných textů pro nevidomé a slabozraké BraillNet
 5. tisk ve zvětšeném písmu, ve slepeckém písmu.

Pro těžce zrakově postižené - Internet

 1. poradenství při výběru poskytovatele Internetového připojení a případně i technického vybavení;
 2. pomoc při počátečním nastavení parametrů;
 3. základní zaškolení s obsluhou Internetu;
 4. individuální poradenství při výběru doplňkových pomůcek a programů pro provoz Internetu.

Pro jinak těžce zdravotně postižené - Internet

 1. poradenství při výběru poskytovatele Internetového připojení a případně i technického vybavení;
 2. pomoc při počátečním nastavení parametrů;
 3. základní zaškolení s obsluhou Internetu;

Pro jinak těžce zdravotně postižené

 1. nácvik obsluhy klávesnice těžce motoricky postižených osob, kteří mohou využívat k obsluze jen jednu ruku nebo je nutný speciální nácvik s postiženými horními končetinami - ať už s doprovodnou zrakovou vadou či bez ní;
 2. nácvik obsluhy osobního počítače pro těžce motoricky postižené, kteří nemohou využívat k obsluze počítače myš vůbec nebo jen z části;
 3. poradenství při výběru speciálně upraveného počítače nebo klávesnice;

Jak vypadaly naše prostory v budově na Chaloupkově 7

naše velká učebna, ve které každý týden probíhá Internetový klub   zrakově postižení klienti v Internetovém klubu

pracoviště instruktora   zázemí pro instruktory i pro klienty


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ